Personvernerklæring

ikon av to dokumenter

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. HIF er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her.

Du finner informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten på idrettsforbundet.no.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?

Utleie av Klubbhuset

Blant opplysningene som behandles er navn  og kontaktinformasjon

Formålet med innhenting av opplysninger er at vi i forbindelse med utleie av Klubbhuset har behov for å vite hvem som leier og kunne kontakte vedkommende, samt å sende faktura på leie.

Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke du gir ved ønske om å leie klubbhuset. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for denne bruken av dine kontaktopplysninger ved å kontakte HIF. HIF vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til den aktuelle bookingen.

Vi opplyser om at dersom du ønsker å slette opplysningene, kan vi ikke lenger opprettholde din booking av klubbhuset.

 

Informasjonskapsler på nettsider («Cookies»)

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette.  De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.

 

Mottakere av personopplysninger

HIF benytter Pinpoint booking system i forbindelse med utleie av Klubbhuset

 

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov og -forskrift, samt EUs personvernforordning som vil gjelde som norsk lov. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

 

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger HIF foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i HIFs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv.  Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

 

Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom HIF behandler personopplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige , kan du kreve at HIF skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

HIF skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. HIF skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

 

Trekke samtykke

Dersom behandlingen av dine persondata er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker.  HIF vil da slette dine persondata med mindre HIF har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller andre lovhjemler. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å be om utlevering av dine persondata i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Kontaktinformasjon

  • Jan Johannessen :mob 907 73 588